Pomóż mi pokonać raka!

Zbigniew Szymański, Nowa Wola,
numer zbiórki: 111925

slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1

Dziennik

2024.03.11

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wpłaty. Nasz tata kontynuuje leczenie terapią innowacyjną w ramach medycznych usług komercyjnych, zatem pomoc Państwa jest bezcenna. Dziękujemy jeszcze raz za okazane serce, życzliwość i bezinteresowną pomoc. 

Opis zbiórki

PL EN

Z pewnością wielu z Państwa ma w swoim bliższym lub dalszym otoczeniu kogoś, kto zmaga się lub zmagał z chorobą nowotworową. Zmienia ona pacjenta i jego rodzinę, sprawia, że uświadamiamy sobie, jak kruche jest życie i jak często jesteśmy bezradni wobec choroby. I wtedy mamy wybór, albo odpuszczamy, albo podejmujemy walkę. Nasz tata zdecydował się stawić czoła chorobie.

 

Od 2019 r. tata zmaga się z rozwijającym się nowotworem złośliwym pęcherzyka żółciowego, z przerzutami na płuca w ostatnim czasie.

Przed chorobą był zawsze aktywną fizycznie osobą, cieszącą się życiem i czerpiącą z niego maksimum radości. Zawsze starał się pomagać innym, stawiając ich dobro nad swoje. Jak byłyśmy obie małe i coś nabroiłyśmy, to zawsze nas ratował z opresji i stawał w naszej obronie, a dzisiaj to my chcemy mu pomóc. Chcemy, by zasiadał z nami przy Wigilijnym stole, chcemy życzyć mu 100 lat w każde urodziny i chcemy, by cieszył się bezcennymi chwilami z dwójką swoich wnuków, patrzył, jak dorastają.

 

Z ogromną wolą walki i optymizmem nasz tata znosił dzielnie wszystkie cykle chemioterapii przez ostatnie 1,5 roku, wierząc w jej skuteczność. Niestety niedawno usłyszałyśmy od lekarza wiadomość, że ostatnia dostępna metoda chemioterapii przestała działać. Jedyną dostępną jeszcze możliwością jest zastosowanie innowacyjnej terapii, której NFZ nie refunduje. Jej koszt to ok. 40.000 zł miesięcznie. Nie jesteśmy w stanie pokryć takiej sumy z własnych środków.

 

Stąd nasz ogromny apel do Państwa o pomoc w zebraniu kwoty niezbędnej do dalszego leczenia taty, by dać mu szansę na dalsze życie, a nam na cieszenie się jego obecnością. Każda, nawet najmniejsza kwota, może pomóc w tym trudnym dla nas czasie. Dziękujemy za każdy gest wsparcia i prosimy o podzielenie się tym apelem z innymi. Razem możemy uczynić cud i dać naszemu tacie szansę na powrót do zdrowia

Help me defeat cancer!

 

Undoubtedly, many of you have someone in your immediate or extended circle who is battling or has battled cancer. It changes the patient and their family, making us realize how fragile life is and how often we are powerless against the disease. And then we have a choice, either to give up or to fight. Our father chose to face the disease.

Since 2019, our father has been struggling with a developing malignant gallbladder tumor, with recent metastases to the lungs.

Before the illness, he was always an active person, enjoying life and drawing maximum joy from it. He always tried to help others, putting their well-being above his own. When both of us were little and got into trouble, he always rescued us and defended us, and today we want to help him. We want him to sit with us at the Christmas Eve table, we want to wish him a happy 100th birthday every year, and we want him to enjoy priceless moments with his two grandchildren, watching them grow up.

 

With immense willpower and optimism, our father bravely endured all chemotherapy cycles over the past 1.5 years, believing in its effectiveness.

Unfortunately, we recently heard from the doctor that the last available chemotherapy method stopped working. The only remaining option is to use an innovative therapy, which the National Health Fund does not reimburse. Its cost is approximately € 8.700,00 per month, which we cannot afford on our own.

 

Hence, our heartfelt plea to you for help in raising the necessary funds for our father's continued treatment, to give him a chance at further life, and for us to enjoy his presence. Every amount, even the smallest, can help in this challenging time for us. We thank you for every gesture of support and ask you to share this appeal with others. Together, we can perform a miracle and give our father a chance to recover.

Słowa wsparcia

donor2
Iwona
4 miesiące temu
Pozytywne nastawienie ma ogromną moc! Pozdrawiam serdecznie:) 46

donor2
Adam Skiba
3 miesiące temu
Mamy nadzieję, że razem zwyciężymy. 33

Darczyńcy

donor2
Ewa
3 miesiące temu
100,00 zł

donor2
Adam Skiba
3 miesiące temu
Kwota ukryta przez Darczyńcę
Mamy nadzieję, że razem zwyciężymy. 33

donor2
Edyta Dziedzic
3 miesiące temu
100,00 zł

donor2
Darczyńca Anonimowy
4 miesiące temu
10,00 zł

Zobacz więcej

Wypłaty

Do dyspozycji podopiecznego pozostało:   579.30 zł
2024.01.16
Wypłata: 3 000,00 zł, kategoria wydatków: inne

Podzbiórka

Podzbiórkę możesz założyć przy każdym celu, który jeszcze nie osiągnął 100%, a środki zgromadzone podczas jej trwania zostaną dodane do zbiórki głównej.